zápis do 1. ročníku

Na naší škole bude zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 probíhat dne 3. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod.

V případě potřeby nás kontaktujte:

e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
telefon: 603 873 490

 

1. Práva a povinnosti rodičů:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36, odst. 4 zákona 561/2004 – Školský zákon). Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.


2. Začátek povinné školní docházky: Školský zákon – č. 561/2004Sb., §36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


3. Odklad povinné školní docházky: Školský zákon – č. 561/2004Sb., §37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


4. Zápis do 1. tříd a správní řád:

Správní řízení:
Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 Školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 Školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájen na žádost (§44 a násl. správního řádu). Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.

Žádost může podat:

- písemně /formulář žádosti lze vyzvednout u ŘŠ nebo v budově ZŠ v Mariánském Údolí či na Dukle, nebo na
webových stránkách školy
- ústně do protokolu
Rodič má svobodnou volbu.

Další informace poskytne ředitel školy. K dispozici je taktéž Školský zákon.

Dokumenty ke stažení

.docx Výsledky zápisu_3.4.2024 (aktualizace k 21. 5. 2024) 27 kB
.docx Oznámení o zápisu_2024 97 kB
.docx Žádost o přijetí_2024 34 kB
.doc Žádost o odklad povinné školní docházky_2024 27 kB
.docx Přihláška do ŠD a ŠJ_2024 36 kB
.docx Zápisový lístek_2024 17 kB
.pdf Desatero pro rodice 259 kB
.pdf Desatero pro prvňáčka 350 kB
.pdf Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ 544 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz