zápis do 1. ročníku

Na naší škole bude zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 probíhat dne 3. dubna 2024 od 14.00 do 18.00 hod.

V případě potřeby nás kontaktujte:

e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
telefon: 603 873 490

 

1. Práva a povinnosti rodičů:

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36, odst. 4 zákona 561/2004 – Školský zákon). Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.


2. Začátek povinné školní docházky: Školský zákon – č. 561/2004Sb., §36 odst. 3

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


3. Odklad povinné školní docházky: Školský zákon – č. 561/2004Sb., §37 odst. 1

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


4. Zápis do 1. tříd a správní řád:

Správní řízení:
Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37 Školského zákona se vztahuje správní řád (viz § 165 odst. 2 Školského zákona), neboť se zde zakládá právo (povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9 správního řádu.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájen na žádost (§44 a násl. správního řádu). Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky.

Žádost může podat:

- písemně /formulář žádosti lze vyzvednout u ŘŠ nebo v budově ZŠ v Mariánském Údolí či na Dukle, nebo na
webových stránkách školy
- ústně do protokolu
Rodič má svobodnou volbu.

Další informace poskytne ředitel školy. K dispozici je taktéž Školský zákon.

Dokumenty ke stažení

.docx Výsledky zápisu_3.4.2023 (aktualizace k 31. 5. 2023) 27 kB
.docx Oznámení o zápisu_2023 97 kB
.docx Žádost o přijetí_2023 34 kB
.doc Žádost o odklad povinné školní docházky_2023 27 kB
.docx Přihláška do ŠD a ŠJ_2023 36 kB
.docx Zápisový lístek_2023 17 kB
.pdf Desatero pro rodice 259 kB
.pdf Desatero pro prvňáčka 350 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz