výchovné poradenství

 

Informace výchovné poradkyně

Jméno a příjmení :   Mgr. Martina Černíková

Funkce:                    učitelka, výchovná poradkyně

  

Kontakty:

-         email: martina.cernikova@zshlubocky.cz

-         tel. výchovná poradkyně: 603 873 487

-         tel. PPP OK Olomouc: 585 221 045, 585 224 573

-         tel. SPC OK Olomouc: 585 235 246, 727 807 745

-         UP IPS: 950 141 441

 

Konzultační hodiny pro žáky:

 

-  Po: 13,45 - 14,30 (Ves)

-  Út: 12,45 - 13,45 (Mariánské Údolí) 

St: 7,00 – 8,00 (Dukla)

-  Pá: 8,45 – 9,30 (Ves)    

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce žáků:

-  Po: 13,45 - 14,30 (Ves)

-  Út: 12,45 - 13,45 (Mariánské Údolí)

-  St: 7,00 – 8,00 (Dukla)  

-  Pá: 8,45 – 9,30 (Ves)    

Pro žáky i pro jejich zákonné zástupce je možná konzultace kdykoliv, po předešlé domluvě.

 

Dokumentace 

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy v dokumentacích u výchovné

poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

1.  Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena novelou vyhlášky MŠMT ČR č.607/2020 Sb.

  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími

  potřebami a žáků nadaných dle vyhlášky č. 27/2016 Sb v aktuálním znění.

- rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven

  v nařízení vlády č. 195/2019 Sb.

 

2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky se speciálními vzdělávacími

  potřebami

- zajišťuje případné vyšetření ve Školských poradenských zařízeních (pomáhá učitelům připravit

  podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření)

- organizuje pracovní setkání vyučujících, kteří navrhující podpůrná opatření v 1. stupni podpory

- koordinuje a sleduje případnou aplikaci plánu pedagogické podpory v praxi u žáků v 1. stupni

  podpory 

- koordinuje spolupráci školy se ŠPZ v případě žáků ve stupni podpory 2. - 5.

- eviduje integrované žáky ve škole

- koordinuje tvorbu IVP a jeho vyhodnocování v termínech v souladu s platnou legislativou

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 

3. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání

  a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- řeší konfliktní situace (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi 

  

4. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti Školských poradenských zařízení a o dalších

  poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- úzce spolupracuje s metodikem prevence Mgr. Ivetou Rozsívalovou

 

5. Volba povolání 

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

Přehled oborů vzdělání středních škol Olomouckého kraje
Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole a v konzervatoři
Informace k přijímacímu řízení
Plán VP
Užitečné adresy
Inkluze

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz