školní psycholog

Mgr. Marie Bergerová

 

Tel.: 731 631 919 

Email: skolnipsycholog@zshlubocky.cz

Kabinet výchovného poradce a školního psychologa v přízemí budovy ve Vsi (Olomoucká 116).

 

Konzultační hodiny:

Pondělí     7:00 - 9:00  (Dukla); 9:00 - 16:00 (Ves) + dle potřeby   

Čtvrtek     7:00 – 9:00  (Mariánské Údolí); 9:00 - 16 :00 (Ves) + dle potřeby

Pátek        8:00 - 15:00 (ves) + dle potřeby

Na konzultaci je vhodné se předem domluvit telefonem nebo emailem.

Pokud za školním psychologem přijde žák s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou zákonní zástupci nezletilých žáků informováni a následně požádáni o podepsání  informovaného souhlasu, který je pro další práci se žákem nezbytný. Tento souhlas není třeba při poskytnutí jednorázové krizové intervence či neodkladné psychologické péče.

Pro žáky je hned vedle kabinetu výchovného poradce a školního psychologa umístěna schránka důvěry, kam mohou vhodit dopis se svým problémem (prosím uvést celé jméno a třídu).

 

Náplň práce školního psychologa

S žáky:

Se třídami:

S rodiči:

S pedagogy:

V případě potřeby školní psycholog spolupracuje s jinými odborníky a institucemi jako jsou např. PPP, SPC, OSPOD, lékaři  apod.

Veškeré konzultace jsou důvěrné, psycholog školy je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.

Náplň práce školního psychologa je definována vyhláškou  č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

 

Odkazy na pomáhající instituce poskytující psychologickou péči

   
   

Linka důvěry - psychologická první pomoc po telefonu

www.internetporadna.cz

Linka bezpečí

www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí - pro oběti trestného činu

www.bkb.cz

Krizové centrum - Charita Olomouc

www.olomouc.charita.cz

Fond ohrožených dětí, Klokánek

www.fod.cz

Dětské centrum Ostrůvek (dětská psychožka B. Prokopová)

www.dc-ostruvek.cz

Středisko sociální prevence - síť služeb pro rodinu

www.ssp-ol.cz

P-centrum - síť služeb pro alkoholové a jiné závislosti

www.p-centrum.cz

Společnost Podané ruce - látkové i nelátkové závislosti

www.podaneruce.cz

Poradna pro ženy a dívky

www.olomouc.poradnaprozeny.net

Anabell - poruchy příjmu potravy

www.anabell.cz

Persefona - oběti domácího násilí

www.persefona.cz

 

 

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz