školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) poskytuje odborné poradenské, intervenční a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Práce ŠPP je zaměřena na prevenci rizikového chování a školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, dále na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků nadaných.

Důležitou součástí činnosti ŠPP je podpora přátelského klimatu školy a jednotlivých tříd a podpora osobnostního rozvoje dětí.

ŠPP se schází na pravidelných poradách, kterých se účastní i vedení školy.

Při všech jednáních s žáky, rodiči i pedagogy je kladen důraz na citlivý přístup, na ochranu osobních dat a na důvěrnost sdělovaných informací. 

Služby ŠPP jsou bezplatné.

 

Členové týmu ŠPP    

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Černíková martina.cernikova@zshlubocky.cz  603 873 487

Školní psycholožka: Mgr. Marie Bergerová skolnipsycholog@zshlubocky.cz  731 631 919

Metodička prevence:  Mgr. Iveta Rozsívalová iveta.rozsivalova@zshlubocky.cz    734 125 487

 

 

 

 

 

 

dokumenty

.pdf Plán ŠPP 176 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz