zápis do 1. třídy

Termín: 4. 4. 2018 - středa - 14:00 - 17:30 hod.

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace

Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

IČ: 70982040
e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz
telefon: 585 359 042


Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově

od 1. dubna do 30. dubna 2017. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.
Metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce je zveřejněno na
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-kpovinne-
skolni-dochazce.

1. Práva a povinnosti rodičů:
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna
do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36, odst. 4 zákona
561/2004 – Školský zákon). Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem
nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

2. Začátek povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.

3. Odklad povinné školní docházky:
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 Školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst.
Školského zákona odloží začátek povinné docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte
doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného
lékaře (dětský lékař, lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa.

4. Zápis do 1. tříd a správní řád:
Správní řízení:
Na rozhodování ředitele školy o přijetí do prvního ročníku a o odkladu povinné školní docházky podle § 37
Školského zákona se vztahuje správní řád ( viz § 165 odst. 2 Školského zákona), neboť se zde zakládá právo
(povinná školní docházka) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle § 9
správního řádu.
Přijímání žáků k základnímu vzdělávání a odklad povinné školní docházky je zahájen na žádost (§ 44 a
násl. správního řádu).
Zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné
školní docházky.

Žádost může podat:
- písemně (formulář lze vyzvednout u ředitele školy nebo v budově ZŠ Hlubočky Dukla)
- ústně do protokolu
Rodič má svobodnou volbu.

Další informace poskytne ředitelka školy. K dispozici je taktéž Školský zákon

Dokumenty ke stažení

.docx Žádost o odklad školní docházky 12 kB
.pdf Oznámení rodičům 364 kB
.pdf Info pro rodiče 225 kB
.pdf Desatero pro rodice 259 kB
.pdf Desatero pro prvňáčka 350 kB
.docx Žádost o přijetí 36 kB

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA