žákovský parlament

Žákovský parlament na ZŠ Hlubočky existuje od školního roku  2004/2005. Žáci se při společných schůzkách s vedením školy a ostatními učiteli dohodli, že budou vzájemně dodržovat pravidla slušného demokratického chování a jednání, ale zároveň hlavně žáci nebudou mít strach poukázat na závažnější problémy jako je např. šikana mezi žáky. Při každé schůzce parlamentu musí být přítomen minimálně jeden zástupce každé třídy od 5. do 9.ročníku (mohou přijít i v zastoupení) a minimálně tři učitelé. V každé třídě je týden před konáním schůzky parlamentu vyvěšen plán schůzky a zástupci tříd se na něj dopředu připraví. Schůzky se konají každé dva měsíce tj. pětkrát za školní rok, přičemž poslední schůzka bývá na Obecním úřadě Hlubočky za přítomnosti paní starostky a pana místostarosty. Zástupce parlamentu si volí každá třída na začátku školního roku s tím, že některé třídy mají své 2 – 3 trvalé zástupce, v jiných třídách se zástupci střídají po dvojicích, jinde na každou schůzku přijde pokaždé jiný zástupce třídy. Jednotlivé schůzky vedou samotní žáci vyšších ročníků (7.-9.třída). Na každé schůzce se hodnotí akce, které proběhly na škole v době od posledního zasedání ŽP, pak následuje nějaké stěžejní téma schůzky jako např. nepořádek ve třídách, v šatnách; nevhodné chování na WC; ničení školního majetku; velikost porcí ve školní jídelně atd. Ve druhé části setkání jsou zástupci informování ze strany vedení školy nebo vyučujících o akcích, které se připravují na další období. V závěru zástupci jednotlivých tříd vznesou připomínky a návrhy svých spolužáků, jejichž řešení vyslechnou na třídnické hodině, kde se mimo jiné rozebírá celé zasedání ŽP.    

Žákovský parlament se pravidelně schází při řešení aktuálních problémů ve třídách. Projednává chystané akce, zástupci tříd seznamují s návrhy, náměty a plány pro školní rok.

obecné info

školní rok

pro žáky

pro rodiče

Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, tel.: 585 359 042 (Ves), 585 359 026 (Dukla – elokované pracoviště), e-mail: zshlubocky@zshlubocky.cz

Webdesign ESMEDIA